Riežupes dabas parks

gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1

Riežupes dabas parks dibināts 1977. gadā 4,52 km² platībā.
Parks atrodas Kuldīgas novada Rumbas pagastā. Tas izveidots, lai aizsargātu savdabīgo Riežupes ieleju ar vērtīgajiem dabas objektiem un krāšņajām ainavām.
Riežupes dabas parkā ietverta Riežupes ieleja no Mežvaldes līdz Riežupes ietekai Ventā un tai piegulošās lauksaimniecības zemes.

Riežupes krasti ir gan ar stāvām, gan nolaidenām, bieži avotainām nogāzēm. Upes palienā melnalkšņu un baltalkšņu audzes, arī palieņu pļavas. Ārpus ielejas sastopams priežu lāns un mētrājs.

Riežupes dabas parkā ir 7 dižkoki, 11 neparasti koki. No aizsargājamajām augu sugām te sastop daudzgadīgo mēneseni, dobo cīrulīti, laksi jeb mežloku.

Parkā daudz bebru un bieži redzami to nograuztie koki.

Riežupes kreisajā krastā atrodas ģeoloģisks dabas piemineklis – Riežupes alas – 480 m garš mākslīgu alu labirints baltajā smilšakmenī. Riežupes alas ir garākās Latvijā.

 

 

 
OZOLLAP
Aizsargājama dabas teritorija
Adrese: Kuldīgas novada Rumbas pagasts