Medumu ezeraines dabas parks

gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1

Medumu ezeraines dabas parks sākotnēji dibināts 1977. gadā kā kompleksais dabas liegums 1375 ha platībā.

Dabas parks atrodas Daugavpils rajona Medumu pagastā un ietilpst Augšzemes aizsargājamo ainavu apvidū.

Medumu ezeraines dabas parkam raksturīgs pauguru, vaļņu un grēdu reljefs. Teritorijas lielāko daļu aizņem lauksaimniecības zemes starp kurām atrodas nelielas egļu audzes kā arī jauktu mežu un gāršas nogabali.
Ieplakās un ezeru palienēs izveidojušies nelieli zāļu purvi un melnalkšņu audzes.
Dabas parks bagāts ar ezeriem – te ir Lielais un Mazais Ilgas ezers, Medumu ezers, Grāveļu ezers u. c.. Augstākie pauguri ir Medumu kalns, Samaņku kalns, Šķirsteņu kalns, Ziediņu kalns.

No aizsargājamajiem augiem te sastop vizuļu grīsli (Carex brizoides), vidējo raganzālīti (Circaea intermedia), kalnu dedestiņu (Lathyrus linifolius, sin. L. montanus), ārstniecības cietsēkli (Lithospermum officinale) u. c..

Medumu ezeraines dabas parka reljefs ar meža nogabaliem un laukiem veido savdabīgu ainavu.

 

Sadaļa tapusi pēc portāla "Latvijas Daba" materiāliem.

 
OZOLLAP
Aizsargājama dabas teritorija
Adrese: Daugavpils novada Medumu pagasts